همکار فایل

ترجمه مقاله بازدارندگی ورود از طریق تعهد معتبر نسبت به قیمت گذاری انتقالی مبتنی بر هزینه های مستقیم


بازدارندگی ورود از طریق تعهد معتبر نسبت به قیمت گذاری انتقالی مبتنی بر هزینه های مستقیم

:Entry deterrence through credible commitment to transfer pricing at
 direct cost

تعداد صفحات انگلیسی:  15 صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات فارسی : 22 صفحه با فرمت ورد
دانلود متن انگلیسی چکیده
هدف مقاله زير توصيف
این مقاله به بررسی انتخاب بین هزینه یابی مستقیم و جذبی در سیستم قیمت گذاری انتقالی مبتنی بر هزینه  برای شرکت های انحصار دوگانه که بوسیله قیمت های بازار محصول رقابت می کنند می پردازد. متون علمی موجود نشان داده است سیستم هزینه یابی جذبی, که قیمت انتقالی درون بنگاهی را افزایش می دهد, از نظر استراتژیک برای هر دو شرکت بر هزینه یابی مستقیم غلبه می کند,صرف نظر از اینکه عموما قابل مشاهده باشد, و بدین وسیله تعادل نش زیربازی کامل (subgame perfect Nash equilibrium) را تشکیل می دهد.

با این حال ما نشان می دهیم زمانی که یکی از دو شرکت, متصدی بازار و دیگری یک تازه وارد بالقوه باشد, هزینه یابی مستقیم می تواند از نظر استراتژیک بر هزینه یابی جذبی غلبه کند.

به بیان دیگر اگر ما تهدیدهای ورود را در نظر بگیریم, نتیجه ی شناخته شده مساله تخصیص هزینه استراتژیک معکوس می شود. به ویژه, ما نشان می دهیم که اگر شرکت متصدی بازار تعهد معتبری به قیمت انتقالی قابل مشاهده داشته باشد, اتخاذ صریح سیستم هزینه یابی مستقیم شرکت متصدی بازار را قادر می سازد تا از ورود رقیب بالقوه به SPNE جلوگیری کند. ما آئین نامه قیمت های انتقالی را که معمولا در صنایع شبکه انحصاری وجود دارد بعنوان ابزار تعهد به قیمت قابل مشاهده در نظر می گیریم. نشان می دهیم قانون گذاری که به دنبال حداکثرسازی رفاه اجتماعی است, هزینه یابی مستقیم را بجای هزینه یابی جذبی تایید می کند. بنابراین, شرکت ها و قانون گذارمی توانند منافع متقابل را با اتخاذ سیستم هزینه یابی مستقیم تسهیم کنند و لذا این وضعیت بعنوان یک SPNE حفظ می شود. این نتیجه گیری برای شرکت بخش بندی شده ای که با تهدید ورود رقیبان بالقوه مواجه است مفاهیم حسابداری مدیریتی را فراهم می کند مبنی بر اینکه شرکت می تواند از این سیستم حسابداری برای به انحصار درآوردن بازار استفاده کند.

1. مقدمه
در متون حسابداری مدیریت, انتخاب سیستم ویژه قیمت گذاری انتقالی برای شرکت بخش بندی شده ای که در محیط های اقتصادی مختلف در حال فعالیت کردن است مورد توجه قابل ملاحظه ای قرار گرفته است

خرید