همکار فایل

كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت
صفحات: 81
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

موضوع :
     فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رايانه در 
     ايجاد و رشد خلاقيت .

سؤال تحقيق :
      مهمترين علت عدم استفاده از رايانه و اينترنت در نظام آموزشی چيست ؟

فرضيه های تحقيق :
      ١. عدم آگاهی معلمين و دانش آموزان از کارآيی آموزشی رايانه و نحوه استفاده از آن
     ٢.  عدم توجه کافی نظام آموزش و پرورش به اين امر
     ٣. ترس از جايگزينی رايانه به جای معلمين و کمرنگ شدن نقش آنها
     ٤. عدم توانايی پرداخت هزينه های مربوط به آن   

روش تحقيق :
    بخشی از تحقيق به روش کتابخانه ای و بخش ديگر آن به روش پيمايشی
   انجام شده است .
دانلود فهرست مطالب

خرید