همکار فایل

بررسی رابطه رضایت شغلی

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

صفحات: 71
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

اهمیت و ضرورت تحقیق:
دو منبع همیشه برای سازمانها در جهت پویایی و رشد و افزایش میزان بهره وری حائز اهمیت بوده است این دو منبع عبارتنداز منابع مالی و منابع انسانی. در سالهای اخیر توجه زیادی به منابع انسانی شده است هر مدیری با سه عامل اساسی در محل کارش مواجه است این عوامل عبارتنداز:
1. تاسیسات و ابزار کار
2. شیوه های انجام کار و فنون تولید
3. نیروی انسانی
پژوهش نشان می دهد که نیروی انسانی مهمترین عامل توفیق هر سازمان است مدیریکه با مفاهیم کاربرد روان شناسی در کار آشنا نباشد اهمیت روحیه ی کارکنان و رضایت آنها را از محیط کارشان و شغل شان نمی شناسد و از شیوه هایی استفاده می کند که نتیجه آن تولید کمتر و ایجاد فضای روانی نامناسب در سازمان است (ساعتچی، 1378 ص 35)

دانلود فهرست مطالب

خرید