همکار فایل

پاورپوینت توسعه، كارآفريني، اشتغال

پاورپوینت توسعه، كارآفريني، اشتغال
 58 اسلاید

فهرست مطالب

چگونه مشکل اشتغال را حل کنیم؟

مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی

دولت

اقدامات استراتژیک دولت

مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی

تعیین استراتژیهای توسعه

نقش شرکتهای بزرگ در رشد اقتصادی

فرآیند کارآفرینانهدر رشد اقتصادی

استراتژی توسعه اقتصادی

الگوی تو سعه کسب و کار و کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی

ایجاد شهرکهای

خوشه پذیر اقتصادی در هر استان

ایجاد شهرکهای خوشه پذیر درهر استان

تنظیم قوانین و آماده‌سازی محیط کسب و کار

تنظیم مقررات و آماده سازی محیط کسب و کار

ارائه مدل آموزش یکصد هزار کارآفرین و صاحبان کسب و کار

طرح آموزش ۱۰۰۰۰۰ کارآفرین

فعالیت های اساسی کارآفرینی

نیازمندیهای ایجاد کسب و کار

گونه های متفاوت افراد در بازار کار

مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی

ایجاد و سازماندهی مراکزمشاوره توسعه کارآفرینی

مدل توسعه کسب و کارو کارآفرینی

سازمان دهی ۱۰۰۰۰۰ کسب و کار در هر سال

مرحله اول شناسایی وضع موجود

راهکارهای کوتاه مدت


خرید