همکار فایل

الگوریتم تحقیق محلی ژنتیکی موازی برای تعیین نفوذ در شبکه های کامپیوتری

مقاله
تعداد صفحه :9

چکیده

امنیت کامپیوترهای شبکه، نقشی استراتژیک را در سیستم­های کامپیوتری مدرن ایفا می­کند. این موضوع بدان سبب پیچیده است که تعیین رفتارهای هنجار و ناهنجار در شبکه­های کامپیوتری دشوار می­باشد همانطورکه مرزها نمی­توانند به راحتی تعیین شوند. یکی از سختی­های کار در چنین موارد پیش­بینی، ایجاد آژیرهای خطر اشتباه در تعداد زیادی ناهنجاری می­باشد که این ناهنجاری­ها در سیستم­های آشکارسازی نفوذی پایه­گذاری شده­اند. این مقاله، الگوریتم تحقیقاتی جایگزیده ژنتیک موازی (PAGELS) برای تولید قوانین مبهم قادر به تعیین رفتارهای سرزده در شبکه­های کامپیوتری را پیشنهاد می­کند. سیستم مذکور، روش میشیگان را مورد استفاده قرار می­دهد که در آن هر فرد قانون مبهمی را بیان می­کند و شکل این قانون به­صورت " اگر شرایط سپس پیش­بینی " می­باشد. در الگوریتم حاضر، جمعیت جهانی به دو زیرجمعیت تقسیم­ بندی می­شوند و هرکدام از این دو به پردازنده­ای مجزا منتصب می گردند. هر زیرجمعیت، همان قوانین مبهم کلاسی را دربرمی­گیرد؛ این قوانین به­طور مستقل در روش موازی­سازی پیشنهادی نمو می­یابند. نتایج تجربی نشانگر این مهم می­باشند که روش­های الگوریتم حاضر توانایی تولید قوانینی مبهم را دارند که برای ساخت سیستم آشکارسازی نفودی قابل اطمینان می­توانند مورد استفاده قرار بگیرند.


خرید