همکار فایل

دانلود مقاله شبیه سازی شبکه های کامپیوتری

مقاله
تعداد صفحه :13

چكيده

در این تحقیق ابتدا به موضوع شبیه سازی و موارد استفاده آن ها می پردازیم. سپس استفاده آن در زمینه شبیه سازی شبکه های کامپیوتری را مورد بررسی قرار می هیم. با توجه به این که استفاده از شبیه سازی در شبکه های کامپیوتری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم در مورد شبکه های کامپیوتری و انواع آنها  و همچنین تجهیزات مورد نیاز می باشد. برآن شدیم که تئوری ها و تجهیزات مورد نیاز را معرفی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. نرم افزار های مختلفی در زمینه شبیه سازی    برای انجام PacKet tracer شبکه های کامپیوتری وجود دارد. در این جا ما از شبیه سازی به نام استفاده می کنیم.
واژه های کلیدی: شبیه سازی، شبکه، روتر، روتینگ،شبکه

خرید