همکار فایل

کارآفرینی زنان درتوسعه اقتصادی کشور ایران


صفحات: 26
فرمت : ورد (قابل ویرایش)
چكيده

اشتغال زنان ايراني در سالهاي اخیر به دلايل مختلف حساسیت ويژهاي پیدا كرده است. از سوي ديگر مشکلات اشتغال كه به صورت عام در كشور ايران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر ميشود و مسئلة اشتغال زنان را در آيندة نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. علی رغم اينکه زنان ايراني مطابق تحقیقات انجام شده بیشتر تمايل به مشاغل دولتي دارند ولي وضعیت خاص بازار كار در ايران و سیاست كاهش تصديگري دولت باعث شده است كه رويکرد كارآفريني زنان بیشتر از گذشته مطرح شود.در اين مقاله ابتدا در مورد كارآفريني زنان و نقش آنها در توسعه اقتصادي كشور و حوزه هاي كارآفريني آنان بررسي و سپس به موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران اشاره كرده و پیشنهاداتي در اين راستا ارائه مي شود.بررسي ها نشان مي دهد فعالیت زنان در عرصه ي كارآفريني در جوامع مدرن، تحولات زيادي در كلیه ي فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و غیره به وجود آورده است.

خرید