همکار فایل

بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

 بررسی نقش رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه
صفحات: 32
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

3)    فرضیه این تحقیق:
1)    رابطه ی معنا داری بین عملکرد رسانه های جمعی و بهبود افکار عمومی وجود دارد .
2)    رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و بالا رفتن سطح آموزش وجود دارد.
3)    رابطه ی معنا داری بین رسانه های جمعی و گذراندن اوقات فراغت وجود دارد
4)    رابطه معناداری بین رسانه های جمعی و کاهش تهاجم فرهنگی وجود دارد

خرید