همکار فایل

تاثير ظاهر بر قضاوت ديگران

تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
صفحات: 98
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چكيده
پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.
نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.
ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از:
بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد.
دانلود فهرست مطالب

خرید