همکار فایل

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت

پاورپوینت نمایش مجموع ها با درخت
36 اسلاید

به دسته اي از اشيا که در يک يا چند خصوصيت مشترک هستند .

مجموعه مجزا :
اگر sj , si دو مجموعه باشند وi≠j باشد ، آن گاه   هيچ عضو مشترکي بين اين دو مجموعه وجود ندارد.


خرید