همکار فایل

پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت

صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران
این پروژه در قالب تمرین می باشد
صفحات: 95
فرمت : ورد (قابل ویرایش)


صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :
دستمزد مستقیم 30000 ریال
بهای تمام کالای فروش رفته 111000 ریال .
سر بار کارخانه بر مبنای 150٪ دستمزد مستقیم جذب میگردد
حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :

خرید