همکار فایل

طرح توجيهی گاوداری شيری

طرح توجيهی گاوداری شيری 30 راسی
صفحات: 31
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

كليات پرورش گاو
تاريخچه

       بشر اوليه كه ساليان درازي را بصورت بدوي از ميوه درختان و شكار حيوانات امرار معاش مينمود رفته رفته در صدد برآمد براي مواقعي كه دسترسي به شكار نداشت حيواناتي را كه مفيد تر و مطيع تر تشخيص داده بود بتدريج رام و اهلي سازد . كم كم در اثر تماس مداومي كه بدين طريق با گاو ،بز و ميش كوهي حاصل كرد علاوه بر فوائد گوشت از مزاياي شير هم برخوردار شد و پس از قرون متمادي هنگاميكه شهرنشين شد در گوشه خانه و كاشانه اي كه براي خود ميساخت جاي مخصوصي هم براي نگاهداري گاو ترتيب داد . بعقيده مارشاك اهلي كردن حيوانات 8 هزار سال قبل از ميلاد مسيح ابتدا در خاورميانه انجام شده است .


جدول شماره 23 محاسبه سود و زيان در پايان سال سوم

شرح

ارزش به هزار ريال

درآمد سال دوم به شرح جدول شماره 22

848650

مخارج سال دوم به شرح جدول شماره 21

533137

سود ناخالص

315513خرید