همکار فایل

ماسین حساب مهندسی

پروژه ماشین حساب مهندسی به زبان vb.netهست که خیلی ساده بیان شده و سورس کد ان قابل ویرایش می باشد و این برنامه توانایی محاسبه sin,cos,tan,logو... را دارد.

خرید