همکار فایل

متدلوژی SSADM

تعداد صفحات 41
فرمت فایل :PPT
فهرست مطالب
SSADM چیست ؟
چرا از این متدلوژی ها استفاده  می کنیم
مبانی و مفاهیم
انواع دیدگاهها در تجزیهو تحلیل به روش SSADM
نمودارهای مورد استفاده در DATA MODEL
نمودارهای مورد استفاده در Process Model
مدلسازی جریان داده ها
مدلسازی منطقی دادها
مفاهیم و علائم مدل منطقی داده ها
 سیستمهای پیچیده
تشریح رابطه ها
محصولات SSADM
فازهای متدلوژی SSADM
ساختار SSADM
مراحل SSADM
 5 ماجول /7 مرحله
SSADM
ماجولها و مراحل

خرید