همکار فایل

روشهای آزمون نرم افزار (test)

تعداد صفحات : 34
فرمت فایل :PPT

فهرست مطالب

استراژِی تست
سطوح مختلف تست نرم افزار
ویژگی های تست خوب
اصول آزمایش
نمونه هایی از آزمون نرم افزار

خرید