همکار فایل

مقا یسه متدلوژی های مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات 50
فرمت فایل : ppt

فهرست مطالب
تعریف متدولوژی
طبقه بندی متدلوژی
 متدلوژی waterfall
متدلوژی parallel
متدلوژی RAD
متدلوژی XP
spiral modeling
بررسی مدلها مزایا و معایب آن
متدلوژی SSADM
مزایای متدلوژیSSADM
متدلوژی RUP
مراحل متدلوژی RUP
فازها متدلوژی RUP
مزایا متدلوژی RUP
مقایسه متدلوژی های RUP , SSADM
متدلوژی CDM
مراجل CDM
فرایند های CDM
مزایای متدلوژیCDM
نتیجه گیری و ارزیابی متدلوژی CDM
مقایسه متدلوژی CDM و RUP

منابع

خرید