همکار فایل

جزوه هماتولوژی

جزوه هماتولوژی
صفحات: 17
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

سولف‏ه موگلوبين
تركيبى از اَشكال اكسيده شده و نسبتا دناتوره شده Hb است كه در طى هموليز اكسيداتيو تشكيل مى‏شود.
در طى اكسيد شدن هموگلوبين، سولفور به داخل حلقه‏هاى هِم وارد مى‏شود ¬ ايجاد يك هموكروم سبز رنگ ¬ اكسيداسيون مجدد معمولاً موجب دناتوره‏شدن و رسوب Hb به شكل اجسام هاينز مى‏شود.

خرید