همکار فایل

پیاده سازی سیستم مانیتورینگ از طریق سایت در مدارس هوشمند

پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر

تعداد صفحات 94
فرمت :pdf
امروزه مهمترين دغدغه ي نظام آموزشي و پرورشي يك كشور ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه هاي فكري در جامعه ي اطلاعاتي و دانايي محور مي باشد. براي آ‹كه همه گروه هاي اجتماعي قادر باشند بطور موثر در چنين جامعه اي مشاركت داشته ياشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده ي اجتماعي را بياموزند. تحقق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كار كرد مدارس به عنوان اصلي ترين نهادهاي آموزشي در جامعه مي باشد. امروزه نظام آموزشي كشور به مدرسه اي نياز دارد كه با بهرگيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، امكان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت هاي نويني را در اختيار افراد براتجربه زندگي در جامعه ي اطلاعاتي قرار دهد، به گونه اي كه اين فناوري نه به عنوان ابزار،بلكه درقالب زير ساخت توانمدساز براي تعليم و آموزش حرفه اي محسوب مي شود.

خرید