همکار فایل

ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي

ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي
صفحات: 80
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اهداف پژوهش
1-3-1- هدف كلي
ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي.
1-3-2- اهداف ويژه:
1- تعيين اعتبار ساختاري  براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
2- تعيين پاياني  براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
توضيح: اعتبار محتوايي آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازندة آن، تعيين گرديده است.

دانلود فهرست مطالب

خرید