همکار فایل

تحقیق تک یاخته تریکوموناس

تحقیق تک یاخته تریکوموناس
صفحات: 17
فرمت :pdf
از انواع تاژکداران جانوری و جزء دسته تاژکداران گوارشی - تناسلی هستند که شامل سه نوع می باشد :

الف) تریکوموناس تناکس ب) تریکوموناس هومینیس ج) تریکوموناس واژینالیس

تریکوموناس های تناکس و هومینیس در دهان و روده انسان زندگی می کنند اما بیماری زا نمی باشند ولی تریکوموناس وازینالیس که در دستگاه تناسلی زندگی می کند بیماری زاست .

خرید