همکار فایل

تاثیر مديريت اطلاعات در پيشگيري و درمان اعتیاد

بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات به هروئين در پيشگيري و درمان آن در شهرستان اصفهان

صفحات: 45
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مقدمه‌ (بيان‌ مسئله‌، توجيه‌ اهميت‌ موضوع‌):
سوء استفاده از دارو يك پديده جهاني است. اين پديده تقريبا برهمه كشورها تاثيردارد با اين تفاوت  كه وسعت و ويژگي هاي آن ازيك ناحيه به ناحيه ديگر فرق مي كند .اين خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درميان جوانان و در چندين دهه گذشته مشكل بزرگي بوده است .بيشترين دارويي كه به طور وسيع در سراسر جهان استفاده مي شود حشيش بوده است كه سه- چهارم گزارش كشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئين و دو-سوم آنها در مورد كوكائين بوده است(2)  .
در سالهاي اخير،در ايران اعتياد به هروئين بيشترين استفاده را نسبت به داروهاي ديگر داشته است .در ايران 000/60 نفر سوءاستفاده كننده  از دارو يعني تقريبا10 % از جمعيت كل كشور وجود دارد (3).
هروئين يك داروي اعتياد آور است و استفاده از آن يك مشكل جدي درآمريكا به شمار مي رود

خرید