همکار فایل

عواملي موثر بر افزايش رغبت به مطالعه و تحقيق

روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه


صفحات: 72
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


خلاصه پژوهش:
در فصل اول اين پژوهش موضوع مورد بررسي اين است كه بدانيم چه عواملي باعث افزايش رغبت و علاقه به مطالعه و تحقيق در دانشجويان مي شود. همان طور كه مي دانيم علاقه يك نيروي انساني است كه در سلامت جسمي و روحي انسان نقش قابل توجهي دارد. در اين فصل اهداف فرضيه ها و سوالات تحقيق مطرح شده تا بتوانيم پيرامون آنها به بررسي بپردازيم. در فصل دوم به ذكر تاريخچه همچنين نظرات و ديدگاههاي مختلف پيرامون موضوع تحقيق پرداخته شده است.
در فصل سوم اين پژوهش به روي 200 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد (واحد کرج) انجام گرفته كه از طريق پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوري داده و اطلاعات اقدام به بررسي فرضيه هاي مطرح شده بيوديم.

خرید