همکار فایل

اثر تبليغات بر فروش - تحقيق

بررسي تاثير تبليغات بر فروش شركتهاي صنايع غذايي مشهد

صفحات: 18
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مسئله ي تحقيق :
با توجه به اهميت موضوع تبليغات و اثر آن بر ميزان فروش آوري شركت ها در گذشته و حال تصميم گرفتيم به بررسي اثرات هزينه ي تبليغات بر فروش شركتها بپردازيم .

اهداف تحقيق :
1- با توجه به ساز و كار توليد در شركت هاي خصوصي برنامه هاي فروش و اثرات آن بر نوسانات  بازاربر آن شديم تا به بررسي موضوع تبليغات و فروش بپردازيم .
2- به منظوريافتن رابطه ي بين هزينه ي تبليغات و فروش و تعميم نتايج حاصله در افزايش سطح آگاهي عموم و شركت ها نسبت به هزينه ي تبليغات به تحقيق در اين موضوع پرداختيم .
3- با نگرش به اينكه نظام بازاريابي رايج  در دنياي امروز نظام بازار گرا است ( اولويت با بازار مصرف كننده است) و اعتقاد بر اين است كه با تامين نيازهاي مصرف كننده و خدمت به او نهايتا فروش بنگاهها تامين مي شود لزوم فعاليت هاي ارتباطي و تبليغاتي مشخص مي شود  .         


خرید