همکار فایل

افسردگی بین کارمندان بیمارستان -پژوهش

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

صفحات: 81
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بيان مسأله:
آمار تعداد اختلالات رواني در جهان نشان مي دهد كه 15% از جمعيت كل جهان از بيماري افسردگي رنج مي بردند. لازم به ذكر است كه اين آمار در مورد زنان تا 25 درصد نيز مي رسد.
لذا اختلال رواني در ميان جنس زن و مرد شيوع متفاوت دارد. افسردگي بعنوان يك اختلال خلق در كار كرد فرد تاثير گذاشته وموجب كاهش بهره وري فرد وخانواده و سازمان وبنابراين كاهش بهره وري يك جامعه مي شود، به همين دليل در بعد اپيديولوژيك اثرات سوء قابل توجهي در اجتماع مي گذارد.
اين اثر وقتي مملوس تر است كه در بين پرستاران يك جامعه در حال توسعه كه مقدار قابل توجهي منابع انساني در بخش درمان را تشكيل مي دهند افسردگي شيوع مي يابد وبا توجه به اين امر كه اكثر پرستاران را جمعيت زنان تشكيل مي دهند و زنان در مواجهه با سختيهاي كار از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند، دچار افسردگي در ضمن كار مي شوند.


خرید