همکار فایل

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

پاورپوینت آنتی بیوتیک ها
۱۴ اسلاید


آنتی بیوتیک های بتا لاکتام

الف) پنیسیلین ها 

دارای حلقه تیازولیدون و بتالاکتام در ساختمان خود می باشند

وجود حلقه بتا لاکتام برای ایجاد اثرات لازم است

بعضی میکروب ها باترشح آنزیم بتالاکتاماز ( پنی سلیناز ) باعث باز شدن حلقه و ازبین رفتن اثر

پنی سلین ها می شوند

باز شدن حلقه باعث ایجاد اسید پنی سیلوئیک می شود ( نور و حرارت نیز این ماده را میتواند تولید نماید)

اسید پنی سیلوئیک عامل اصلی بروز حساسیت نسبت به پنی سلین ها می باشد

انواع پنی سلین ها: توسط قارچ ها تولید شده و باکتریوسید می باشند


خرید