همکار فایل

تحقیق بررسی شیوع همسر آزاری

بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر


تعداد صفحات: 60
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اهداف تحقیق
 هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع گستره همسر آزاری است و اینکه چه مواردی باعث شیوع همسر آزاری در زندگی زناشویی می شود و چه مواردی باعث می شود که تحمل زندگی زناشویی کم و کمتر می شود به طوری که باعث آزار و اذیت در بین زوجین و گاهی این اذیت ها به قدری بد و وخیم است که صدمات جدی را به اطرافین می رساند که هدف از تحقیق حاضر این است که این موارد شناخته و باعث کاهش آنها شویم .

فرضیه های تحقیق
1-    بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد .
2-     بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد .
3-     بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد .

خرید