همکار فایل

ارتباط استرس با فرسودگي شغلي

بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل


صفحات: 102
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


طرح مساله و چهارچوب نظري آن:
هر چند فشار رواني به شكل‌هاي مختلفي تعريف شده است اما زمينه مشترك همه آن تعاريف اين است كه علت ايجاد فشار عصبي وجود محركي به صورت فيزيكي يا رواني است كه فرد به طريق خاصي نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي دهد. فشار رواني داراي پيامدهايي نظير مي‌باشد اگر فشار رواني مثبت باشد ممكن است نتيجه آن فعاليت فعاليت‌جديت و انگيزش بيشتر باشد. البته آنچه بيشتر مورد توجه مي‌باشد پي‌آمدهاي منفي فشار عصبي است. همان طور كه ملاحظه‌ مي‌شود بيشترين عوامل از درون هستند

دانلود فهرست مطالب

خرید