همکار فایل

پروژه بررسي صورتهاي مالي شرکت

بررسي صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران

تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


اين بيانيه پيش بيني هاي مالي از صورتهاي مالي مي باشند .
1- تراز نامه   2- صورت سود و زيان 3-صورت سود (زيان ) انباشته 4- صورت گردش وجوه نقد 5- صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام  6- صورت وضعيت داراييها و بدهيها و همراه با حقوق صاحبان سهام يا به تنهايي 7- صورت در آمد و هزينه 8- خلاصه وضعيت عمليات 9- صورت عمليات برحسب خطوط توليد
 10-صورت دريافتها و پرداختهاي نقدي
صورتهاي مالي ممکن است براي يک شرکت يا موسسه گروهي از شرکتهاي فرعي گروهي از شرکتهاي وابسته يک موسسه غير انتقاعي يک سازمان دولتي يک شرکت يک مالک يا موارد مشابه تهيه شود .

خرید