همکار فایل

مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

استانداردهاي ساختمان كتابخانه
تعداد صفحات: 96
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

ساختمان هاي تجاري
ساختمانهاي آموزشي، آموزش عالي و درماني

عوامل مؤثر در برنامه ريزي

گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومي بخش امانت و مراجعه جداگانه اي براي بزرگسالان و كودكان در نظر گرفت، اهميت نسبي آن تحت مقتضيات گوناگون بسيار متفاوت خواهد بود. پيش از آنكه فضاي لازم براي هر يك از اين خدمات پيش بيني شود، بايد براساس هدفهاي كتابخانه و ارجحيت هاي محلي، در مورد دامنه و گسترش اين خدمات و تسهيلات وابسته به آن تصميم گرفت.


دانلود فهرست مطالب

خرید