همکار فایل

پروژه مالي سيستم حسابداري

پروژه مالي سيستم حسابداري در بيمه
 تعداد صفحات: 66
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
اين انبارها جهت نگهداري اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي كه مصرف تدريجي دارد استفاده مي‌شود.
درحال حاضر براي اين قبيل دارائي‌ها فهرست قيمت استاندارد تهيه نشده لذا قيمت‌گذاري آنها بر اساس قيمت واقعي و بر اساس اولين صادره از اولين وارده خواهد بود كه با اختصاص كارت جنسي ريالي براي هر قلم اثاثيه و لوازم پزشكي به شكل كاردكس و يا دفتر اقدام خواهند نمود.

خرید