همکار فایل

تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

موضوع:
تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

مقدمه
 در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
دانلود  فهرست مطالب

خرید