همکار فایل

روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی ادراکی مدیران زن و مرد

روش تحقیق

مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه
تعداد صفحات: 47
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

اهداف تحقیق
اهمیت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش و تربیت آنها متناسب با نیازهای آموزشی و پرورشی و نقشی که این نیروی انسانی تربیت یافته در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد، ضروریت بکارگیری مدیران لایق و کار آمد و دارای تخصص ، مهارت ، خلاقیت جامعیت فکر و ذهنیت فلسفی را بوضوح آشکار میسازد . امروزه افرادی که در راس موسسات آموزشی قرار میگیرند جهت حصول اهداف آموزشی و پرورش باید مجهز به مهارت های ادراکی ، انسانی و فنی باشند. برای اینکه مدیران مدارس به مهارت های ادراکی مجهز شوند باید تفکر سیستمی داشته و به ذهنیت فلسفی مجهز شوند. در زمینه مهارت های انسانی باید به موارد زیر آشنایی داشته باشند.

روش تجزیه و تحلیل آماری
پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها از شاخص های آمار توصیفی ، درصد گیری و از آزمون T استفاده شده است


دانلود  فهرست مطالب

خرید