همکار فایل

طرح کارآفرینی يخچال خانگي

کارآفرینی - يخچال خانگي شركت توليدي گلسان                            
محل اجراي طرح : مشهد
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

نیروی انسانی مورد نیاز ذیلا به تفکیک عنوان شغل و بر اساس یک شیفت آمده است. با توجه به اینکه نیروی انسانی خط تولید، مونتاژ و بسته بندی در جدول شماره 3 به تفکیک آورده شده از ذکر مجدد آن خودداری شده و صرفا نتایج جدول فوق به تفکیک کارگر ساده، ماهر و کارگر بسته بند آورده شده است.
دانلود فهرست مطالب

خرید