همکار فایل

گزارش کارآموزی رشته تكنولوژي محيط زيست

گزارش کارآموزی پارك جنگلي تلار قائم
تعداد صفحات: 24
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه ................
چكيده ......................
معرفي استان مازندران ................
معرفي شهرستان قائمشهر ..................
وسعت جنگل‌هاي قائمشهر .......................
تعريف پارك‌هاي جنگلي .........................
هدف از تأسيس پارك هاي جنگلي .................
پارك جنگلي طبيعي ....................

پارك جنگلي مصنوعي .....................
تأسيسات پارك هاي جنگلي .................
پارك جنگلي محل تفريح و تفرج ........
اكوتوريسم ..............
توريسم .............
مشاهده عملي......
پيشنهادات .........
منابع .........


خرید