همکار فایل

تأسيس و راه اندازي شركت نامداران صنعت (تحقیق)

كارآفريني طرح تأسيس و راه اندازي شركت نامداران صنعت
 تعداد صفحات: 54
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

هدف از پروژه :‌

يكي از اهداف مهم درسي پروژه وكارآفريني ايجاد انگيزه واعتقاد كافي در دانشجويان براي كاروتلاش ومشاركت جدي در فعاليتهاي سالم اقتصادي است كه لازمه آن چگونگي بكار بستن تخصصي از يك طرف واز طرف ديگر بكار گيري  مهارتهاي لازم براي راه اندازي يك واحد كاري ويا انجام كار مفيد در محيط هاي كاري مي باشد . از اين نظر بعضي از صاحب نظران توسعه كارآفريني را انرژي محكم موتور توسعه اقتصادي در كشور دانسته اند .

هدف ا زنگارش پروژه براي دانشجويان رشته حسابداري آشنايي با چگونگي ايجاد وراه اندازي يك واحد صنعتي يا خدماتي با توجه به  نياز جامعه وتواناييهاي افراد مي باشد .


خرید