همکار فایل

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان
 تعداد صفحات: 45
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

 اهداف تحقيق:
هدف از اين تحقيق اين است كه بدانيم آيا از نظر زمينه هاي رفتاري و رواني وشخصيتي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتي وجود دارد يا خير؟
هدف ديگر اين است كه ميزان شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي را ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تعيين كنيم.
هدف ديگر اين است كه در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتايج در اختيار موسسات و كساني كه در كار تعليم و تربيت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگيرد تا گامي موثر باشد در تدوين برنامه هاي منظم براي رفع مسائل و مشكلاتي كه ممكن است در ميان نوجوانان وجود داشته باشد.

نتيجه‌گيري:

 با محاسبه ميانگين گروه نوجوانان والد دار كه 73/8 بوده است و ميانگين گروه نوجواني بدون والد كه 15/7 بوده است و سپس با محاسبه انحراف استاندارد گروه نوجوان والد دار كه 13/24 شده است و گروه نوجوانان بدون والد كه 06/2 شده است و جايگزين دكردن اين مقادير در فرمول t استيودنت، عدد 49/1 به دست آمد. كه در مقايسه با t جدول در سطح 05/0 و درجه آزادي بي نهايت، مقدار t محاسبه شده كوچكتر از t جدول (96/1) شد كه اين نشان مي دهد كه فرضيه ما در اين پژوهش رد شده است. يعني تفاوت معني داري ميان ميانگين هاي دو گروه وجود ندارد


خرید