همکار فایل

فورس ماژور (قوه قاهره)

فورس ماژور (قوه قاهره)
(در اجراي قرارداد)

نظرية حوادث پيش بيني نشده – شرط ضمني:

اين نظريه زادة بحران‌هاي اقتصادي در عصر ما است. بحراني كه گاه به بي‌اعتباري ارزش پول و گراني بيش از اندازة كالا يا خدمت مورد تعهد مي‌انجامد. حادثه‌اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند (قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي‌‌سازد و تعديل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند.

در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بيگمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييرهايي به وجود مي‌آيد: كالا و خدمت مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرهاي متعارف را در همة‌داده و ستدها مي‌توان پيش بيني كرد و يكي از انگيزه هاي معامله كردن اين است كه شخص در  برابر حوادث ناگوار تضميني بيابد و گاه از دگرگوني ها سود برد. ولي، گاه نيز حادثه‌اي پيش بيني نشده رخ مي‌دهد كه يكسره معادله‌هاي اقتصادي را بر هم مي زند؛ تعهد يكي از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذير مي‌كند و دين ديگري را چنان سبك كه ايفاي آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخي مي ماند. پس، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا چنين وضعي در قلمرو و تراضي آنان مي‌گنجد؟ آيا دو طرف مبادله را بطور ضمني مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغييرهاي متعارف آن كرده‌اند يا خواسته‌اند پيمانشان در هر شرايط محترم بماند و وضع اقتصادي معامله را در برابر تمام حوادث بيمه كند؟


 
بخش اول
تعاريف فورس ماژرو از ديدگاههاي مختلف
فصل اول تعريف فورس ماژور در حقوق تطبيقي
فصل دوم تعريف فورس ماژور در حقوق فرانسه
فصل سوم تعريف فورس ماژور در فرهنگ اصطلاحات حقوقي
فصل چهارم تعريف فورس ماژور در حقوق بين الملل
فصل پنجم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر برادران
فصل ششم تعريف فورس ماژور از نظر دكتر كاتوزيان
فصل هفتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي حسيني نژاد
فصل هشتم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي يزدانيان
فصل نهم تعريف فورس ماژور از نظر آقاي قاسم زاده

خرید