همکار فایل

بررسی مشارکت کارکنان

روش تحقیق 
بررسی مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی
تعداد صفحات: 34
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی
امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به ما واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشیم و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . " استاد شهید مطهری "
مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع است که سبب اطمینان٬ بهبود ارتباطات  و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.حضرت علی (ع)  در نهج البلاغه می فرمایند : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .
اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است .

عناوین:
-مقدمه:
-بیان مساله:
-ضرورت تحقیق:
-اهداف تحقیق:
-سابقه و پیشینه:
-فرضیات:
-روش و حیطه تحقیق:
واژها و اصطلاحات:     
-موانع و محدودیت ها
- فهرست منابع و ماخذ


خرید