همکار فایل

معماری خانه (روش تحقیق)

معماری خانه در شیراز - روش تحقیق

تعداد صفحات: 41
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

گذشته تحقيق
كلمه خانه "House " به محلي گفته مي شود كه يك يا چند نفر در آن زندگي مي كنند.
بطور كلي خانه داراي ديوارها و سقف بوده و فضايي را بوجود مي آورد كه آنرا از عوامل محيطي بيروني مانند باد، گرما ، سما و ساير عوامل جدا مي سازد . واحد اجتماعي كه در يك خانه زندگي مي كنند را خانواده مي گويند . ساخت يك خانه بر اساس معيارهاي علمي و مهندسي تعريف شده صورت مي گيرد كه در آن با ايجاد تغييراتي مي توان نيازهاي خاص افراد را نيز برطرف كرد. شكل ، كاربري مناسب از فضايهاي بيوني و داخلي ، مقاومت نسبت به عوامل طبيعي و محيطي و استفاده از روش هاي صرفه جويي در انرژي از معيارهايي هستند كه امروزه در ساخت خانه هاي مسكوني بايستي رعايت نمود.


خرید