همکار فایل

اختلالات شبه جسمي

واكنشهاي پسيكوفيزيولوژيكال و اختلالات شبه جسمي و خواب


تعداد صفحات: 20
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

شناسايي نتايج
نتيجه مورد انتظار پس از كاركردن با يك بيمار با واكنشهاي غيرتطابقي پسيكوفيزيولوژيكال اين است كه بيمار احساسات را بيشتر بطور گفتاري بيان نمايد تا از طريق علائم فيزيكي. اين يك هدف طولاني مدت مي باشد و ممكن است برخي افراد به آن نرسند. عليرغم اين مسئله، مي بايست افزايش خود آگاهي براي بيماران قابل دسترس گردد. توانايي براي مقابله با تعارض، نياز بيمار را براي استفاده از واپس زدن و انكار كاهش مي دهد. لذا به بيمار اجازه مي دهد با اپي زودهاي كمتر بيماري فيزيكال و همين طور مسائل مربوط به درد و خواب مواجه شود. استقرار اهداف با اين بيماران اغلب مشكل است


خرید