همکار فایل

كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور

كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور
شبكه هاي حسگر مي تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظير سنسور يا حسگرزلزله شناسي ، نمونه گيري مغناطيسي در سطح كم ، حسگر حرارتي ، بصري ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداري و رادار ، كه مي توانند محيطي متفاوتي عمليات نظارتي و مراقبتي را بشرح زير انجام دهند :

بعضي از كاربردهاي نظامي شبكه هاي حسگر عبارتند از :
•    نظارت بر نيروهاي حودي و تجهيزات  و وسايل ،
•    نظارت و كنترل  فعاليت هاي ميدان جنگ ،
•    شناسايي نيروهاي دشمن
•    هدف گيري
•     تعيين و برآورد تلفات و خسارات احتمالي ميدان نبرد
•    شناسايي حملات هسته اي ،
•    شيميائي و ميكربي

خرید