همکار فایل

تجربیات مدون مربی پرورشی

فایل عالی برای ارتقا رتبه . مرتب با فهرست و نتیجه گیری و منابع آماده پرینت45 صفحه با فونت14

بخشی از فهرست


مقدمـــه. 1

هويت مربي پرورشي.. 3

هر آنچه مربي پرورشي بايد بداند. 4

تعريف مربي پرورشي در مقطع ابتدايي.. 4

تعريف مربي پرورشي در مقطع راهنمايي.. 4

تعريف مربي پرورشي در مقطع متوسطه. 5

ویژگی های مربی پرورشی از دیدگاه قرآن. 5

مربي پرورشي و انتخاب مقطع آموزشي.. 7

مربي پرورشي در بدو ورود به مدرسه. 7

رابطه مربي  پرورشي و مدير مدرسه. 7

رابطه مربي پرورشي و دبيران. 8

.........

خرید