همکار فایل

مقاله تکثیر درون شیشه ای مرزه کرمانشاهی

تکثیر درون شیشهای مرزه اندمیک Satureja kermanshahensis

مقاله چاپ شده در مورد تکثیر درون شیشه ای مرزه کرمانشاهی.


تعداد صفحات: 11 صفحه
فرمت:pdf


چکیده
گونه مرزه با نام علمی kermanshahensis Satureja از گیاهان دارویی مهم به شممار می آید و از مرزه های انحصاری و نادر ایران است.
از آنجایی که بذر این گیاه به اندازه کافی در طبیعت وجود ندارد و بذور موجود نیز به سمیتی جوانه دار می شموند، روش ریزازدیادی جهت
احیاء و تکثیر انبوه به منظور حفظ و جلوگیری از خطر انقراض و نیز بررسممی و شممناخت بیشممتر این گونه در دسممتور کار این پژوهش قرار
گرفت. بدین منظور سمرشاخه های سبز گیاه در محیط MS 1
2 ) با نیمی از مقادیر KNO3 و NH4NO3 ( برای افزایش تعداد شاخه ها قرار
داده شمدند . سپس شاخه ها در محیط های MS و DKW همراه با سطوح متفاوت هورمون های BAP, 2ip و IBA کشت شدند. شاخه ها
در محیط کشمت MS حاوی NAA و IBA ریشمه دار شمدند . بر اساس نتایج حاصل، بیشترین شاخه زایی درمحیط MS 1
2 حاوی BAP 1
میلی گرم در لیتر صممورت گرفت و بهترین هورمون ریشممه زایی IBA بود. گیاهچه های باززایی شممده به گلیانه انتقال یافتند و در شممرایط
طبیعی به رشد و نمو ادامه دادند.

خرید