همکار فایل

پروژه مدیریت دانش


تعداد صفحات: 113 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

مقدمه کوتاه 

مديريت دانش چيز جديدي نيست . درواقع ،از صدها سال قبل که مالکان شرکتهاي فاميلي و يا پيشه وران زبده تجارت حرفه اي خود رابه طور کامل و دقيق به فرزندان و شاگردان خويش انتقال مي داده اند، مديريت دانش وجودداشته است . اما، تا سال 1990 که مديران عالي سازمانها شروع به بحث درباره مديريت دانش کردند چيزي به اين نام وجود نداشت . به همان اندازه که زيربناهاي اقتصاد صنعتي از حالت وابستگي به منابع طبيعي به سمت وابستگي به سرمايه هاي فکري تغيير حالت پيدا مي کرد، مديران نيز ناگزير از آن بوده اند تا به بررسي دانش زيربنايي کسب وکارشان وچگونگي استفاده از آن بپردازند.

پروژه ای کامل با منابع خارجی و ترجمه شده که زحمت زیادی برای این کشیده شده امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرهمدیریت دانش


هرست مطالب                                                                       صفحات

مقدمه کوتاه  ......................................................... 5

فصل اول

تاريخچه مديريت دانش............................................7

انواع دانش..........................................................11

تعاريف مديريت دانش............................................17

اهدف مديريت دانش.............................................18

زنجيره اطلاعات.....................................................20

داده..................................................................21

اطلاعات..............................................................22

دانش................................................................23

فصل دوم

مديريت داده، مديريت اطلاعات، مديريت دانش.......24

مديريت داده...................................................25

مديريت اطلاعات...............................................26

راهبردهاي آموزشي اشاعة مديريت دانش..............30

تعريف مديريت دانش از طرف برخي از صاحب نظران..32

نياز به مديريت دانش........................................33

عناصر اساسي مديريت دانش...............................34

فصل سوم

نقش دانش در مديريت دانش.............................34

نقش مديريت در مديريت دانش..........................38

نقش تكنولوژي اطلاعات در مديريت دانش..............39

گرايش هاي مديريت دانش.................................41

برخي عوامل موثر در ايجاد و اجراي استراتژي مديريت دانش....42

نقش و مهارتهاي مديريت دانش...........................44

مديريت دانش و كتابداري  در كتابخانه هاي دانشگاهي.......44

فصل چهارم

ديد گاه هاي متفاوت در مديريت دانش..................51

مشاركت و همكاري در مديريت دانش...................53

مديريت دانش در كتابخانه ها در قرن بيست ويكم.. 55

ويژگيهاي مديريت دانش دركتابخانه ها..................56

محتويات مديريت دانش دركتابخانه ها..................58

مديريت پيشرفت دانش...................................59

مديريت كاربرد دانش......................................60

مديريت دانش و خدمات مرجع...........................62

مديريت دانش و فناوري...................................67

مديريت دانش در بخش دولتي...........................70

مديريت دانش در سازمان................................71

جريان دانش در سازمان...................................73

فصل پنجم

خصوصيات دانش...........................................75

مديريت دانش و منابع آموزشي..........................80

نقش مديريت دانش در هم افزايي قابليت ها براي ايجاد مزيت رقابتي پايدار........83

مديريت دانش طرح هاي آينده...........................92

انواع الگوهاي بلوغ ديريت دانش......................95

نتیجه گیری.................................................107

پانویس......................................................109

منابع.........................................................111

خرید