همکار فایل

اموزش کار با ورد 2013

مایکروسافت Word یکی از اجزای مایکروسافت آفیس، به عنوان یکی از برنامه های که برای نوشنت و دیزاین منودن کتاب ،جمالت، اخبار استفاده میشود ، مورد توجه خاص کاربران نرم افزارهای مایکروسافت آفیس قرار گرفته و برای ایجاد منودنکتاب امکانات بسیار خوبی را فراهم میکند. مطالب این کتاب با ویژگی آموزش گام به گام، مصور و بیانی بدور از پیچیدگی و اهبام برای دانش آموزان و سایر عالقمندان عزیز تالیف شده است. در ضمن تعاریف مطرح شده در این کتاب به صورت ساده و کلی بیان شده و از بیان تعاریف دانشگاهی به دلیل دشوار شد ن درک تعاریف خودداری شده است. مطالب در 0 فصل به مهراه مثال های گام به گام ارایه شده است. امید است استفاده از جتربه ی طوالنی در امر آموزش نظری و عملی به هنرجویان عزیز در تالیف این کتاب توانسته باشد کمک مطلوبی را برای خماطبان عزیز در امر یادگیری برای هنر آموزان و مهکاران ارمجند در امر آموزش فراهم مناید. در پایین پیشاپیش از متام اساتید، دوستان، مهکاران و هنرجویان که با بیان انتقادات و نظرات ارزنده ی خود اینجانب را در رفع نواقص و مشکالت این کتاب راهنمایی مینماید کمال تشکر دارم

خرید