همکار فایل

پکیج کامل گزارشکارهای رشته شیمی (39 عدد گزارشکار)

پکیج شامل موارد زیر است:


آزمایشگاه شیمی آلی 1:

گزارشکار تهیه آسپرین بصورت word و pdf

گزارشکار تصعید بصورت word و pdf

 گزارشکار تبلور مجدد(کریستالیزاسیون) بصورت word و pdf
 

آزمایشگاه شیمی معدنی 2 :

گزارشکار  بررسی شیمی آهنIIوIII بصورت word

گزارشکار ایزومری اتصال بصورت word

گزارشکار انتقالات الکترونی لیگاندهای مختلف با فلز مرکری نیکل بصورت word

گزارشکار شیمی منگنز بصورت word

گزارشکار بررسی شیمی کبالت بصورت word

گزارشکار تعیین ترکیب ساختمانی یون کمپلکس به روش جاب بصورت word  بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel
 

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 :

گزارشکار آزمایش تعیین ثابت یونیزاسیون استیک اسید بصورت word

گزارشکار آزمایش جذب سطحی بصورت word و pdf

گزارشکار آزمایش اندازه گیری ضریب شکست نور بصورت word

گزارشکار آزمایش پیل غلظتی بصورت word

گزارشکار یررسی یک سیستم دوتایی مایع و بخار بصورت word

گزارشکار نمودار فازی سیستم سه جزئی آب-استیک اسید-کلروفرم بصورت word

گزارشکار اکسیداسیون الکلها توسط اسید کرومیک بصورت word

گزارشکار اندازه گیری ویسکوزیته مایعات بصورت word

گزارشکار تاثیر درجه حرارت بر روی سرعت واکنش بصورت word
 

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 :

گزارشکار یدومتری (اندازه گیری مس در یک نمونه) بصورت word و pdf

گزارشکار آزمایش تعیین رطوبت موجود در یک نمونه نمک طعام تجارتی بصورت word و pdf

گزارشکار آزمایش اندازه گیری نیکل بصورت کمپلکس نیکل دی متیل گلی اکسیملات بصورت word و pdf


گزارشکار آزمایش تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن 0.1N NaOHبصورتword

گزارشکار کمپلکسومتری(اندازه گیری نیکل) بصورت word

گزارشکار آزمایش تیتراسیون رسوبی به روش موهر و فاجانس بصورت word و pdf

گزارشکار آزمایش تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن 0.1N HCl بصورت word و pdf

 
 

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 :

گزارشکار پتانسیومتری بصورت word بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار pH متری بصورت word بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار هدایت سنجی بصورت word بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار الکتروگراویمتری بصورت word

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی :

گزارشکار اندازه گیری نیترات پتاسیم با دستگاه uv-vis بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار اندازه گیری همزمان پرمنگنات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم در یک مخلوط بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار تعیین نسبت لیگاند به فلز در یک کمپلکس به روش تغییرات پیوسته با دستگاه uv-vis بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار تعیین درصد سیمان بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار تعیین غلظت مس و نیکل با دستگاه جذب اتمی بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار نشر بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار تعیین ثابت تشکیل (Kf)کمپلکس آهنIII با تیوسیانات  با دستگاه UV-VIS بصورت PDF

گزارشکار متیل رد بصورت PDF بهمراه فایل ضمیمه محاسبات excel

گزارشکار ir بصورت PDF

گزارشکار NMR بصورت PDF
 

خرید