همکار فایل

شبیه سازی دینامیک سیستم های قدرت

روش جدید کنترل تجزیه مودال و کاربرد به منظور میرایی PSSآن در طراحی نوسانات بین ناحیه ای در سیستم های قدرت
شبیه سازی ترجمه 
پاورپوینت
ورد 20 صفحه
مقاله ژورنال سال 2013 مربوط به درس دینامیک سیستم های قدرت دوره کارشناسی ارشد

.در این مقاله، یک روش جدید بر پایه میرایی مودال برای تنظیم PSSها جهت تضعیف مودهای بین ناحیه ای بحرانی،در حالی که تاثیر آن بر دیگر مودها از طریق تضعیف اثر متقابل مودهای مختلف روی هم ،کاهش یافته ،ارائه شده است.در طراحی مورد نظر ،ساختار PSS  و روش تنظیم به صورت فرمول دراورده شده است.عملکرد روش مورد نظر بر روی سیستم چهارماشینه دو ناحیه ای و یک سیستم قدرت واقعی(شبکه جنوبی چین) اعمال شده است که نتایج شبیه سازی نیز به پیوست این گزارش تقدیم می شود.

خرید