همکار فایل

پروپوزال cloud با عنوان ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابر

پروپوزال مهندسی کامپیوتر حوزه Cloud با موضوع "ارائه یک مدل مبتنی بر مزایده برای تحصیص بهینه منابع در محاسبات ابری "

این تحقیق در قالب مراحل زیر به انجام می‌رسد:
•    شناسايی و بيان کامل مساله
•    بررسی فعاليت‌های پيشين در راستای حل مساله
•    ارزيابی روش‌هاي موجود
•    ارايه روش جديدی مبتنی بر مدل مزایده برای تخصیص منابع به کاربران
•    شبيه‌سازي روش مذكور در CloudSim و ارزیابی آن برحسب سناریو های خاص
•    مقايسه نتايج آماري حاصل از شبيه‌سازي روش جديد پيشنهادي با نتايج روش‌هاي پيشين
نتيجه‌گيري و ارائه کارهای آتی

خرید