همکار فایل

Surfactant effects on gas hydrate formation

Surfactant effects on gas hydrate formation

فرمت: pdf
تعداد صفحات: 25 صفحه

مروري بر خواص فیزیکی هیدرات
هیدرات هاي گازي ساختار هاي پیچیده کریستالی هستند که از مخلوط آب و مولکول هاي گاز با اندازه
مناسب تشکیل می شوند. مولکول هاي گاز( یا مهمان) درون حفرههاي شبکه آب (یا میزبان) که از طریق
پیوند هیدروژنی بین مولکول هاي آب بوجود آمده است، حبس می شوند. نمونه بارز این مولکول هاي
گازي ترکیبات کوچکتر از پنتان موجود در گاز طبیعی از قبیل متان، اتان، پروپان و دي اکسید کربن می
باشد.

خرید