همکار فایل

ترجمه مقاله انگلیسی نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

                                                 ترجمه مقاله انگلیسی
                                 تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری
                                             نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
                                                               نوشته لئوپرینگل

خلاصه مطالب

کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند .

خرید